Gedragsregels

Gedragsgids NEC’92/Vloerenboulevard

Bij NEC’92 is in principe iedereen welkom die de voetbalsport wil bedrijven of binnen onze vereniging actief wil zijn als vrijwilliger. Daarvoor zijn tal van mogelijkheden, passend bij ieders persoonlijke voorkeur.
Met deze gids willen wij uitdragen dat wij het belangrijk vinden dat leden en vrijwilligers op de hoogte zijn van hetgeen van hun wordt verwacht. Natuurlijk is het de bedoeling dat de regels en richtlijnen die in deze gids beschreven zijn, binnen de vereniging NEC’92 worden gewaardeerd en nageleefd.
Wederzijds respect is in onze visie de belangrijkste waarde die binnen NEC'92 geldt, voor iedereen!
Wij willen een aantal zaken noemen, die passen bij onze vereniging en die wij daarom van onze leden verwachten:
– Respect, zowel voor mensen als voor eigendommen
– Fierheid, op het team en de vereniging
– Teamgeest, met plezier onderdeel zijn van een team
– Betrokkenheid, zich bij ons op het gemak voelen
– Positieve instelling, zowel op het veld als daarbuiten

Accommodatie:
Respecteer de eigendommen van de vereniging maar ook de omgeving. Maak je niet schuldig aan vernieling en vervuiling. Dit geldt uiteraard ook voor de accommodaties van de vereniging waar wij te gast zijn.

Afmelden:
Indien je verhinderd bent voor een training of wedstrijd meld je dan tijdig af bij je leider of trainer. Andere rekenen op jou dus als je je niet afmeldt, laat je de andere teamspelers in de steek.

Afspraken en regels:
Houd je aan de afspraken en regels. Als je dat niet doet breng je jezelf maar ook andere in problemen.

Alcohol:
Personen jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex. Ook niet als ouders daar toestemming voor geven.

Contributie
Deze staan voor alle leeftijdscategorieen/leden op de website. Vooraf betalen kan anders is automatische incasso een vereiste binnen onze vereniging.

Douchen:
Uit hygiënische overwegingen adviseren wij eenieder om zich na afloop van trainingen en wedstrijden te douchen.

Geweld
Waneer geweld voorkomt tijdens een wedstrijd zal hieraan te allen tijde melding worden gemaakt bij de KNVB, die conform de daarvoor geldende richtlijnen zal handelen. De vereniging volgt in principe altijd de richtlijnen van de KNVB.

Kleedkamers:
Kleedkamers worden zoveel mogelijk afgesloten. De sleutel wordt beheerd door de accommodatiebeheerder of de betreffende elftalbegeleider. Gebruik de kleedkamer waarvoor die bedoeld is. Dus niet voor schoonmaken van schoeisel etc. Laat de kleedkamer zo netjes mogelijk achter.

Misdragingen
Misdragingen zoals grof of kwetsend taalgebruik, onsportief gedrag, belediging of vernieling worden gemeld bij het bestuur dat hiertegen zal optreden. Bij jeugdleden worden de ouders/verzorgers geïnformeerd.

Normen en waarden:
NEC’92 heeft tezamen met alle Heerlense voetbalverenigingen een gedragsconvenant gesloten onder de naam “de waarde(n)volle club”. De bedoeling van dit convenant is dat de vereniging over de volle breedte van haar activiteiten de algemene geldende normen en waarden hanteert en respecteert. Dit begint bijvoorbeeld met een handje te geven voor de wedstrijd, maar heeft ook betrekking op sportief gedrag binnen en buiten de lijnen. Wij verwachten dat iedereen zich NORMAAL gedraagt.

Ouders/Verzorgers
Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij een positieve bijdrage leveren zowel als het gaat om het bijwonen van wedstrijden of trainingen alsook in de relatie tussen het kind en de vereniging. Voor vragen of opmerkingen kunnen zij steeds terecht bij de betreffende leiders (sters). Natuurlijk maakt NEC’92 graag gebruik van de diensten van ouders bij het vervoer naar uitwedstrijden of taken binnen de organisatie van de vereniging. Zij die hierin geïnteresseerd zijn kunnen dit aangeven bij de betreffende coördinator.

Respect
Wij verwachten van al onze leden, gasten en bezoekers, dat zij respectvol omgaan met mensen en eigendommen van anderen. Wil winnen, maar niet ten koste van alles

Roken:
Per 1 Juli 2008 mag er NIET meer gerookt worden in de horeca dit geldt ook voor sportkantines. Dit wil zeggen dat er bij NEC’92 NIET gerookt mag worden in de kantine. Wij hopen dat een ieder zich hieraan zal houden. Op het moment dat spelers(sters) in het NEC’92 tenue lopen is roken NIET toegestaan.

Scheidsrechters
Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechter, waar dan ook. Iedereen maakt tijdens een wedstrijd wel eens een foutje, zowel spelers van beide partijen als ook de scheidsrechter. Bedenk je dat zonder scheidsrechter er niet gevoetbald kan worden.

Schorsingen
Schorsingen kunnen worden opgelegd door de KNVB (als gevolg van een gele of rode kaart) of door de vereniging (bijv. door misdragingen binnen of buiten het veld). In beide gevallen zal de vereniging de opgelegde schorsing respecteren. Eventuele boetes dienen door het betreffende lid zelf betaald te worden.

Tegenstanders
Behandel tegenstanders sportief en met respect. Houd daarbij steeds voor ogen dat NEC’92 een goede gastheer en een graag geziene gast wil zijn.

Suggesties:
De organisatie van de vereniging is opgebouwd in de loop der jaren. Vele zaken zijn gegroeid, maar vernieuwingen zijn steeds welkom. Wanneer daarvoor suggesties zijn, zijn deze van harte welkom. Dit bevordert niet alleen de kwaliteit, maar zeker ook de betrokkenheid van onze leden.

Supporters
Voetbal is leuker als er suppoters langs de lijn staan. Wij juichen het daarom toe dat ouders en supporters wedstrijden en trainingen bezoeken. Aanmoedigingen zijn daarbij welkom als ze een positieve intentie hebben. Wij benadrukken daarbij dat sportiviteit en goed gedrag ALTIJD voorop staan.

Tenue/kleding:
Alle teams beschikken over shirts ofwel complete tenues (en/of materialen) die door NEC’92 ter beschikking worden gesteld. Deze materialen blijven ten allen tijde eigendom van de vereniging. Wij gaan er van uit dat eenieder deze uitrusting met zorg behandelt. Wanneer het nodig is dat een gedeelte van het tenue door speler(ster) zelf moet worden aangeschaft, gelden hiervoor de kledingvoorschriften die de vereniging hanteert. Voor broekjes en sokken geldt dat deze in de orginele kledinglijn moet passen. Scheenbeschermers zijn verplicht. Slidingbroeken zijn toegestaan in dezelfde kleur als de broek. Materialen zijn verkrijgbaar kledingsponsor Soccer Sport gelegen bij het Roda stadion.

Trainen:
Trainen is een belangrijk onderdeel van de sport. Wij staan er daarom op dat serieus aan trainingen wordt deelgenomen. Tijdig aanwezig, passende kleding, goede warming-up, verantwoordelijk gebruik materialen en kleedlokalen zijn daarbij vanzelfsprekendheden.

Trainingstijden:
Voor elk team wordt binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk plaats en tijd gereserveerd voor de training. Gezien de beperkingen van onze trainingsaccommodatie is de beschikbare ruimte niet altijd optimaal. Wij rekenen hierbij op begrip van onze leden. De trainingstijden worden in goed overleg voor aanvang van het seizoen vastgesteld. Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare plaats en tijd is tijdig beginnen en eindigen belangrijk.

Vernieling
Wanneer een lid schade toebrengt aan eigendommen van derden, is het betreffende lid hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk (persoonlijk of via de ouders/verzorger). Eventuele schade zal daarom ten aller tijden op de veroorzaker verhaalt worden.

Fietsen en Scooters:
Fietsen en scooters dienen gestald te worden in de daarvoor bestemde stalling. Op het pad langs het speelveld mag niet gereden worden. Er wordt zo goed als mogelijk toezicht gehouden. De vereniging kan echter voor diefstal en of schade niet aansprakelijk gesteld worden.

Geweld
Gebruik van geweld wordt absoluut niet getolereerd, zowel binnen als buiten het veld. Leden die zich hieraan schuldig maken kunnen rekenen op een fikse schorsing of royement. Dit kan zonder meer door de vereniging worden opgelegd. Ook wanneer er sprake is van geweld voor of na een activiteit of op weg er naartoe of vandaan.

Vervoer
Voor het vervoer naar uitwedstrijden van jeugdteams is het altijd noodzakelijk gebruik te maken van ouders/verzorgers van jeugdleden. Over het algemeen levert dit geen problemen op. Wanneer het nodig is dat wij een beroep doen op u als ouder/verzorgers, rekenen wij graag op uw medewerking.

Waardering:
Vaak worden diverse werkzaamheden die door vrijwilligers worden verricht als vanzelfsprekend beschouwd. Waardering van deze inzet achten wij erg belangrijk, of het nu gaat om scheidsrechters, de elftalbegeleiders, degenen die de accommodatie beheren en onderhouden en anderen die zich inzetten voor de vereniging. Zij allen verdienen de waardering van onze leden.

Seksuele intimidatie 
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 •  De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Richtlijnen voor bestuursleden vrijwilligers en medewerkers:
10 gouden regels
1. Houd je aan afspraken en regels;
2. Sta voor je taak. Zorg dat het werk goed en tijdig wordt uitgevoerd;
3. Zeg wat je dwars zit. Maak ergernissen bespreekbaar met de mensen waarover het gaat;
4. Roddel niet over andere;
5. Sta open voor kritiek. Eigenlijk bestaat er geen kritiek, alleen maar (opbouwende feedback);
6. Houd rekening met anderen;
7. Wees betrokken. Kom met ideeën en suggesties;
8. Wees een teamspeler. Probeer anderen te helpen en werk zoveel mogelijk samen;
9. Geef complimenten en waardering. Denk niet dat alles altijd als vanzelfsprekend gebeurt;
10. Beloof geen dingen, die je niet waar kunt maken. Soms is nee zeggen nodig om jezelf te beschermen en geen verkeerde verwachtingen te wekken.

Share our website