Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGELEMENT
 
ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN
1. De vereniging genaamd NEC ’92 (Nieuw Einde Combinatie ’92), hierna te noemen “de vereniging”, is bij notariële akte opgericht op 2 maart 1924 en is gevestigd te Heerlen.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte.
3. De kleuren van de vereniging zijn blauw en zwart. Het sporttenue bestaat uit:
a. shirt: blauw/zwart
b. broek: zwart
c. kousen: blauw/zwart
 
ARTIKEL 2 DE LEDEN
1. De vereniging bestaat uit:
a. mini-pupillen: leden die op de datum van aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 5 nog niet hebben bereikt.
b. pupillen: leden die op de datum van aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt.
c. junioren: leden die op de datum van aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
d. seniorenleden: leden die op de datum van aanvang van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn.
e. ereleden: leden die zich ten aanzien van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met ten minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen het predicaat “erelid” is verleend.
f. leden van verdienste: leden die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig het predicaat “lid van verdienste” zijn verleend.
g. Overige leden: Veteranen, steunende leden en vrijwilligers.
 
2. Degene die zich op het bestuurlijk vlak als voorzitter in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging, kan na het aftreden als voorzitter op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering met ten minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen het predicaat “erevoorzitter” worden verleend.
3. Op leden aan wie het predicaat “erelid”, “lid van verdienste” of “erevoorzitter” zijn verleend, rusten geen geldelijke verplichtingen. Zij hebben echter wel alle rechten als lid van de vereniging.
 
ARTIKEL 3 HET LIDMAATSCHAP
1. Een verzoek tot aanmelding als lid van de vereniging wordt schriftelijk gedaan door een correcte en volledige invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier. Voor mini pupillen, pupillen en junioren dient het aanmeldingsformulier ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger.
Het aanmeldingsformulier dient ten minste te zijn voorzien van de volgende gegevens:
a. naam en voorletters
b. roepnaam
c. geboortedatum
d. adres
e. postcode en woonplaats
f. telefoonnummer
g. E-mail adres
h. omschrijving en nummer van het geldig identiteitsbewijs
2. Bij het verzoek tot aanmelding als lid dient een schriftelijke machtiging te worden overlegd waaruit blijkt dat de vereniging is gemachtigd per automatische incasso het verschuldigde contributiebedrag van de bankrekening van de aanvrager of diens wettelijk vertegenwoordiger te doen afschrijven.
3. Het bestuur kan vorderen dat de in het aanmeldingsformulier of schriftelijke machtiging verstrekte gegevens worden gestaafd door deugdelijke bewijzen.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
5. Het bestuur bewaakt de persoonlijke lidmaatschapsgegevens en zal bedoelde gegevens alleen verstrekken voor doeleinden die verband houden met de activiteiten van de vereniging.
6. Het lidmaatschap van de vereniging heeft een looptijd van een verenigingsjaar, tenzij het van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Zonder opzegging van het lidmaatschap door de vereniging of door een lid wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met een verenigingsjaar.
7. Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk (per brief of per mail) gedaan te worden bij de secretaris of penningmeester van de vereniging. Indien dit niet gebruikt dat blijf je contributie plichtig.
 
ARTIKEL 4 AANNEMING VAN LEDEN
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen.
2. Van een besluit tot toelating wordt mededeling gedaan middels het cluborgaan van de vereniging. Binnen een periode van 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid van 18 jaar of ouder, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur schriftelijk bezwaar maken tegen de toelating.
3. Een besluit tot niet-toelating wordt door het bestuur genomen.
4. Van een besluit van niet-toelating wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager onder vermelding dat deze kan verzoeken de afwijzende beslissing aan de algemene vergadering voor te leggen.
 
 
ARTIKEL 5 DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN
Buiten de rechten en verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten:
a. bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
b. zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
c. zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
d. zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
e. zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
f. zij hebben de plicht het bestuur schriftelijk in kennis te stellen van elke wijziging in de gegevens, vermeld op het ingediende aanmeldingsformulier en schriftelijke machtiging.
g. zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de verschuldigde contributie.
h. zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.
 
ARTIKEL 6 STRAFFEN
1. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of een rode kaart, aan een lid van de vereniging, dienen door de het lid zelf betaald te worden.
2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast de straf welke aan een lid is gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf, zoals die is vermeld in de statuten, vanuit de vereniging op te leggen.
3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, op eigen initiatief een straf, zoals die is vermeld in lid 1 van dit artikel, kwijt te schelden.
4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het betreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering. Dit beroep dient zes maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.
 
ARTIKEL 7 HET BESTUUR
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
a. voorzitter.
b. secretaris.
c. penningmeester.
d. overige bestuursleden.
 
2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld en deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
3. De voorzitter heeft tot taak:
a. het geven van leiding aan en het houden van toezicht op het gehele verenigingsleven.
b. de woordvoerder te zijn bij alle officiële vertegenwoordigingen, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
c. het uitvoeren van de door de algemene vergadering genomen besluiten.
d. het uitvoeren van met name benoemde taken in overleg met de overige leden van het bestuur.
e. het toezicht houden op de naleving van de statuten en reglementen.
f. het benoemen, ontslaan en schorsen van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
4. De secretaris heeft tot taak:
a. het uit naam van en in overleg met het bestuur voeren van correspondentie. Hij ondertekent alle van hem uitgaande stukken. Tevens is hij verplicht afschriften van ingekomen en uitgaande stukken te houden en te bewaren.
b. het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd.
c. het bijeenroepen van vergaderingen.
d. het bekend maken van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen.
e. het bijhouden van een voor leden toegankelijke ledenlijst, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
f. het uitvoeren van de door de algemene vergadering genomen besluiten.
g. het uitvoeren van met name benoemde taken in overleg met de overige leden van het bestuur.
h. het toezicht houden op de naleving van de statuten en reglementen.
i. het benoemen, ontslaan en schorsen van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
5. De penningmeester heeft tot taak:
a. het beheren van gelden van de vereniging.
b. het innen van de aan de vereniging toekomende gelden.
c. het zorgdragen voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven.
d. het boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven.
e. het voeren van de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in hiervoor genoemde taken.
Hij ondertekent alle van hem uitgaande stukken. Tevens is hij verplicht afschriften van alle op de uitvoering van hiervoor genoemde taken, ingekomen en uitgaande stukken te houden en te bewaren.
f. het uitbrengen van verslag in de algemene vergadering van de financiële toestand. Daarnaast geeft hij toelichting op de balans en de staat van baten en lasten over het afgelopen verenigingsjaar. Tevens geeft hij toelichting op de begroting voor het komend verenigingsjaar.
g. het uitvoeren van de door de algemene vergadering genomen besluiten.
h. het uitvoeren van met name benoemde taken in overleg met de overige leden van het bestuur.
i. het toezicht houden op de naleving van de statuten en reglementen.
j. het benoemen, ontslaan en schorsen van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 
6. De overige leden van het bestuur hebben tot taak:
a. het uitvoeren van met name benoemde taken in overleg met de overige leden van het bestuur.
b. het uitvoeren van de door de algemene vergadering genomen besluiten.
c. het toezicht houden op de naleving van de statuten en reglementen.
d. het benoemen, ontslaan en schorsen van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
7. Van de verdeling van de bestuurstaken wordt mededeling gedaan middels het cluborgaan van de vereniging.
8. Het bestuur vergadert ten minste één maal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juni en juli. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 3 bestuursleden zulks wensen.
9. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
10. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.
 
ARTIKEL 8 DE BESTUURSVERKIEZING
1. Ieder bestuurslid treedt vier jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens een door het bestuur op te maken rooster.
2. De namen van aftredende bestuursleden, alsmede de namen van de door het bestuur gestelde kandidaten, dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de algemene vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door ten minste drie stemgerechtigde leden. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat, eventueel onder vermelding van de door hem geambieerde functie binnen het bestuur.
 
ARTIKEL 9 COMMISSIES
1. Er zijn de volgende commissies:
a. kascommissie.
b. Activiteiten- en evenementencommissie.
c. jeugdkader.
d. public-relationcommissie.
e. Technische commissie
2. Andere commissies kunnen nog door de algemene vergadering worden ingesteld.
3. De commissies staan, ieder op het haar toegewezen gebied, het bestuur bij in de invulling van zijn taak.
4. Aan het hoofd van iedere commissie staat, met uitzondering van de kascommissie, een bestuurslid.
5. Elke commissie rapporteert ten minste één maal per verenigingsjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde.
 
ARTIKEL 10 DE KASCOMMISSIE
1. Conform artikel 12 lid 1 onder a van de statuten worden de leden van de kascommissie benoemd.
2. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de verenigingsgelden door de penningmeester. De kascommissie is gehouden ten minste één maal per jaar de kas, de saldi, de boeken en de bescheiden van de penningmeester na te zien.
3. De kascommissie brengt van het onderzoek verslag uit aan het bestuur. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.
4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren, zal de kascommissie een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering.
 
ARTIKEL 11 OVERIGE COMMISSIES
1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan.
2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
4. Elke commissie rapporteert ten minste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
5. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
6. Een commissie is verantwoording schuldig aan het dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.
 
ARTIKEL 12 DE CONTRIBUTIE
1. De algemene vergadering heeft op voordracht van het bestuur heeft de volgende categorieën bepaald:
a. mini-pupillen
b. pupillen
c. junioren
d. senioren
e. veteranen
f. niet-spelende leden
2. Het bestuur wordt geacht periodiek een voordracht inzake de contributiebedragen per categorie aan de algemene vergadering te doen.
3. Het verschuldigde contributiebedrag wordt periodiek per automatische incasso op de 5de dag van die maand van de door het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger opgegeven bankrekening geïnd dan wel dient het verschuldigde contributiebedrag op de 5de dag van die maand op de bankrekening van de vereniging te zijn gestort.
4. Indien een lid niet of niet tijdig aan zijn contributieverplichtingen zou kunnen voldoen, wordt het lid geacht contact op te nemen met de penningmeester van de vereniging om een betalingsregeling af te spreken, zulks ter goedkeuring van het bestuur.
5. Indien een lid niet aan zijn contributieverplichtingen voldoet, is het lid niet meer speel- en trainingsgerechtigd en kan het spelerspas worden ingetrokken. Tevens kan een terreinverbod worden opgelegd door het bestuur.
6. Bij het niet voldoen van de contributieverplichtingen, is het bestuur bevoegd een incassobureau in te schakelen om het achterstallig bedrag alsnog te vorderen.
 
ARTIKEL 13 DE WEDSTRIJDEN
1. De spelende leden van de vereniging zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in één van de teams in kennis worden gesteld.
2. Bij verhindering wordt ieder spelend lid geacht, behoudens bijzondere omstandigheden, ten minste 24 uur van tevoren onder opgaaf van reden zich af te melden bij de leider van het desbetreffend team.
3. De leider vergezelt het team tijdens de wedstrijd en is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd.
4. Spelende leden van een team zijn in beginsel gehouden tijdens de wedstrijd te handelen volgens de aanwijzingen van de aanvoerder en/of de leider van het desbetreffende team.
5. De leider rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
6. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
7. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
8. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enig wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.
 
ARTIKEL 14 DE GEBOUWEN EN TERREINEN VAN DE VERENIGING.
1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welk aard ook, van leden en derden in de gebouwen of op de terreinen aanwezig.
2. De kantine is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor leden en derden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan middels het cluborgaan.
3. Het bestuur is bevoegd één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Hiervan wordt tijdig mededeling gedaan aan de leden middels het cluborgaan.
4. Het bestuur is bevoegd leden of derden de toegang tot de gebouwen of de terreinen van de vereniging onder opgaaf van redenen te ontzeggen. Van deze ontzegging zal tevens melding worden gemaakt bij de plaatselijke autoriteiten en de politie.
 
ARTIKEL 15 DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging en/of derden aangerichte schade.
2. Ieder der leden wordt geacht de door hem aangerichte dan wel geconstateerde schade terstond aan het bestuur te rapporteren.
3. Elk geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die het betreffend eigendom heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene of betrokkenen wordt aangetoond.
 
4. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken inzake aangerichte schade aan eigendommen van derden door de KNVB, kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.
 
ARTIKEL 16 SPONSORING
Het bestuur wordt geacht richtlijnen op te stellen voor het aangaan van sponsorovereenkomsten en wordt geacht zich proactief op te stellen in het vinden van kandidaat-sponsors.
 
ARTIKEL 17 REPRESENTATIE
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging door het bestuur te bepalen attenties verstrekt, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen:
a. huwelijk van een lid.
b. geboorte van een kind van een lid.
c. bij overlijden van een lid dan wel bij het overlijden van de partner of een kind van een lid.
d. bij een 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van een lid.
e. bij een 12,5 jaar. 25-, 40- of 50-jarig verenigingsjubileum van een lid.
f. overige gebeurtenissen te bepalen door het bestuur.
 
 
ARTIKEL 18 HET CLUBORGAAN
Het cluborgaan van de vereniging is www.nec92.nl De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen. De redactie is verantwoordelijk voor de samenstelling van het cluborgaan.
 
ARTIKEL 19 WIJZIGINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden opgesteld.
2. Een afschrift van de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, dient ten minste 14 dagen voor de algemene vergadering wordt gehouden, ter inzage worden gegeven aan de leden middels publicatie in het cluborgaan.
3. Een besluit tot wijziging in een algemene vergadering kan alleen wanneer ten minste 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien niet voldaan is aan deze voorwaarde, dient binnen 4 weken een tweede algemene vergadering bijeen te worden geroepen en gehouden waarin een besluit tot wijziging wordt genomen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
 
ARTIKEL 20 SLOTBEPALING
1. Het huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking onmiddellijk na goedkeuring door de algemene vergadering.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig als mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden middels publicatie in het cluborgaan.
3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen in het cluborgaan waarin de tekst van het reglement is opgenomen.
4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
5. Het bestuur is gehouden om eens in de drie verenigingsjaren voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement in te dienen.
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 2 September 2016.
 
Namens de vereniging
 
De voorzitter, J.H.B. Evers
 
De secretaris, J. Reuling
 
De penningmeester, K. Sauren en D. Haja
 
 
Share our website